Hala widowiskowo-sportowa

Hala widowiskowo-sportowa

Hala widowiskowo-sportowa w RCS pozwala na rozgrywanie wszystkich drużynowych dyscyplin zespołowych, a więc: piłki nożnej halowej, siatkówki, koszykówki oraz piłki ręcznej. Specjalne kotary pozwalają na podział parkietu na trzy równe, niezależnie od siebie działające części.
Na widowni mieści się 460 miejsc, w tym 176 na rozkładanych trybunach. Istnieje możliwość organizowania zawodów sportowych, jak również imprez pozasportowych.

Część hali widowiskowo-sportowej posiada kompleks 2 szatni dzielonych nowoczesnymi prysznicami.

Dla miłośników tenisa stołowego wprowadziliśmy możliwość korzystania ze stołu do ping-ponga na korytarzu przy hali sportowej. Cena za godzinę 15 zł.

Najbliższe wydarzenia
Regulamin korzystania z hali widowiskowo-sportowej
 1. Hala sportowa czynna jest od poniedziałku do niedzieli w godz. 8.00-22.00 i służy do prowadzenia zajęć i rozgrywek sportowych oraz innych imprez rekreacyjno-sportowych i kulturalnych.
 2. Korzystanie z hali odbywa się za zgodą kierownictwa z uwzględnieniem wcześniej ustalonego harmonogramu i nie jest ogólnie dostępna.
 3. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 4. Z hali sportowej korzystać mogą:
  • dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela lub instruktora w czasie zajęć wychowania fizycznego
  • lub w czasie zajęć pozalekcyjnych, tylko w stroju sportowym i butach sportowych.
  • kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,
  • zakłady  pracy,   instytucje,  organizacje,   osoby fizyczne   pod   nadzorem  osoby  odpowiedzialnej  zgłoszonej wcześniej, a w przypadku nieobecności tej osoby, inna osoba fizyczna wyznaczona do nadzoru,
  • osoba nadzorująca musi mieć ukończone 18 lat,
  • osoby uczestniczące oraz kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych, z przewidzianym udziałem publiczności.
  • Z hali sportowej korzystać nie mogą osoby:
  • których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających.
  • z przeciwwskazaniami lekarskimi.
  • osoby, które złamały postanowienia regulaminu, lub naruszyły porządek publiczny
 5. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest:
  • pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni,
  • używanie stroju sportowego i właściwego obuwia sportowego
  • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z urządzeń i przyrządów sportowych
  • pozostawienie po sobie czystości  ,  a wszystkie uszkodzenia i  bałagan zgłaszać po ich zauważeniu  do kierownika obiektu lub personelowi zatrudnionemu,
  • podporządkowaniu się poleceniom personelu i wykonywanie poleceń,
  • przestrzeganie zasad kultury osobistej
  • utrzymanie czystości i porządku na terenie szatni i w pomieszczeniach sanitarnych
  • podporządkowanie   się   poleceniom   osób   prowadzących   zajęcia   lub   pracowników   odpowiedzialnych   za funkcjonowanie obiektu.
  • dbanie o urządzenia i sprzęt sportowy.
 6. Z szatni i urządzeń sanitarnych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 7. Przebywającym na terenie hali sportowej nie wolno:
  • palić papierosów, spożywać napojów alkoholowych, stosować środków odurzających,
  • wnosić i używać sprzętu innego niż sportowy (rolki, deskorolki, rowery i itp.,), który znajduje się w wyposażeniu hali
  • używać sprzętu sportowego niezgodnie z jego przeznaczeniem
  • korzystać z urządzeń elektrycznych znajdujących się w hali sportowej
  • biegać po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzać zagrożenia narażającego siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.
 8. Korzystającym z widowni hali zabrania się stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających a w szczególności:
  • rzucania na parkiet jakichkolwiek przedmiotów,
  • przechodzenia przez barierki na widowni,
  • wprowadzania zwierząt.
 9. Na terenie płyty głównej obowiązuje zakaz wnoszenia oraz spożywania produktów spożywczych.
 10. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu hali sportowej odpowiedzialni są prowadzący zajęcia oraz organizatorzy zawodów i imprez sportowych i innych.
 11. Grupy korzystające ze sprzętu sportowego, po zajęciach zobowiązane są do pozostawienia go w wyznaczonym miejscu.
 12. Prowadzący zajęcia jest zobowiązany do sprawdzenia i pozostawienia po każdym korzystaniu z hali, porządku w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych.
 13. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody w wysokości 100 % wartości wyposażenia.
 14. Kierownictwo może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień – zakazać korzystania z hali sportowej.
 15. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach Kierownictwo nie ponosi odpowiedzialności.
 16. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i p. poż.
 17. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub obsłudze obiektu.
 18. Kierownictwo i obsługa hali sportowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali sportowej zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.
 19. Kierownictwo hali sportowej zastrzega sobie prawo zmiany stawek wynajmowania hali sportowej oraz prawo do ewentualnych zmian harmonogramu wynajmu.
 20. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do Kierownictwa hali sportowej.